Dyrekcja i Rada Naukowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.04.2010 o Instytutach Badawczych (DzU 2010/96/618) instytuty badawcze posiadają dwa organy. Są to Dyrektor i Rada Naukowa. Szczegółowy podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy tymi organami określa Rozdział 5 wspomnianej wyżej ustawy.

Dyrektor PIAP powoływany jest przez Ministra Gospodarki na czteroletnią kadencję. Dyrektor kieruje pracami Instytutu. W poszczególnych obszarach działania dyrektorowi pomagają powoływani przez niego zastępcy. Rada Naukowa pełni rolę organu opiniodawczego. Zatwierdza plany rzeczowo finansowe Instytutu oraz sprawozdania z działalności. Do zadań Rady Naukowej należy również opiniowanie kandydatów do zatrudnienia na stanowiska naukowo-badawcze. Poza tym Rada Naukowa może zabierać głos we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Instytutu.

Dyrektor

prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk

Profesor nadzwyczajny (2012), doktor nauk technicznych (2000), absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1992), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania Polsko-Amerykańskich studiów w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii (na licencji Institute of the University of Texas at Austin, USA, 2010). Od 2009 z-ca Dyrektora PIAP ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonego konkursu, z dniem 1 sierpnia 2015 został powołany na funkcję dyrektora Instytutu.

Jeden z konstruktorów robotów Inspector i Expert, szef wielu projektów naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych związanych z robotyką. Autor i współautor 12 zgłoszeń patentowych i ponad 60 publikacji naukowo-technicznych w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005)

Zastępca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych

prof. nzw. dr inż. Stanisław Kaczanowski

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w roku 1963. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1969, stanowisko docenta w roku 1973, a stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 2010. Od 1971 roku pracownik PIAP, kolejno na stanowiskach: kierownika pracowni, kierownika zespołu, sekretarza naukowego, dyrektora Instytutu (w latach 1990–2005), a obecnie zastępcy dyrektora.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografi, oraz kilkunastu patentów.

Od 1984 roku członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zastępca Dyrektora ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa

mgr inż. Adam Andrzejuk

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1992). Zatrudniony w PIAP od 1993 r. Od 2005 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Koncesjonowanej, kierujący działalnością Instytutu w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Od 2009 r. kierownik Ośrodka Systemów Mobilnych.

Jeden z pomysłodawców i konstruktorów pierwszego polskiego robota pirotechnicznego Inspector.

Pełniąc funkcję kierownika projektu, kierownika ośrodka lub jako członek zespołu realizatorów, brał udział w opracowaniu wielu  zrobotyzowanych urządzeń mobilnych, w tym nowoczesnych środków technicznych do walki z terroryzmem.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Zastępca Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych

dr inż. Jacek Frontczak

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka. Doktorat uzyskał na tym samym wydziale w roku 1985. Od początku kariery zawodowej związany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP. Od 1992 roku zastępca dyrektora PIAP odpowiedzialny za działania promocyjne oraz za techniczne i administracyjne funkcjonowanie Instytutu. Dodatkowo od 1995 roku Komisarz Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów  AUTOMATICON.

Na swoim koncie ma opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej systemy automatycznej kontroli jakości i testery wspomagające produkcję. Współtwórca oprogramowania operatorskiego regulatorów mikroprocesorowych.

Zastępca Dyrektora ds. Oddziału Badawczo Rozwojowego Układów Sterowania Napędów (OBRUSN) w Toruniu

mgr inż. Kazimierz Kunicki

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1978 r.). Od 1979 r. pracownik Ośrodka Badawczo Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu, kolejno na stanowiskach: starszego referenta ds. technicznych, samodzielnego technologa, specjalisty: technologa i konstruktora, starszego asystenta, kierownika działu projektowo-konstrukcyjnego (1992–2000), kierownika działu handlowego (2000–2009), dyrektora (2009–2010). Po połączeniu z PIAP, od 1 stycznia 2011 r. zastępca dyrektora ds. OBRUSN.

Autor i współautor kilkunastu publikacji oraz 9 patentów.

Sekretarz Naukowy

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej z roku 2000. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003, zaś stopień doktora habilitowanego w roku 2009. Od 2000 roku pracownik PIAP, kolejno na stanowiskach: laboranta, asystenta, adiunkta i docenta, a od roku 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Funkcję Sekretarza Naukowego pełni od 2009 roku.

Autor lub współautor ponad 40 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, dwóch patentów i zgłoszenia patentowego. Koordynator dwóch projektów foresightowych. Od roku 2008 pełni także funkcję zastępcy redaktora naczelnego w czasopiśmie „Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems” (JAMRIS).

Główny Księgowy

mgr inż. Andrzej Więch

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji kierunek Zarządzanie i Marketing (2000), absolwent dwóch studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controlingu (2003) oraz Rachunkowości (2004). Od 1999 roku pracownik PIAP kolejno na stanowiskach księgowego, kierownika sekcji a od 12.2002 Głównego Księgowego.

Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej PIAP wchodzi dwadzieścia osób, w tym osiem spoza Instytutu powołanych przez Ministra Gospodarki i dwunastu pracowników PIAP wyłanianych w wyborach powszechnych przez całą załogę oraz obsadzanych z mocy ustawy o Instytutach Badawczych.
W dniu 22.06.2015 r. rozpoczęła działanie Rada Naukowa PIAP VIII kadencji.
Rada Naukowa PIAP działa poprzez: Zebrania Plenarne, Prezydium oraz w trzech zespołach problemowych. 

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Administrator WWW 27.09.2016 13:24 Opublikowano
Administrator WWW 27.09.2016 13:00 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 06.05.2013 11:39 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 04.07.2011 15:13 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 01.07.2011 13:36 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 30.06.2011 12:56 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 10.06.2011 16:12 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 10.06.2011 16:07 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 10.06.2011 16:05 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 23.05.2011 09:44 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 23.05.2011 09:43 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 23.05.2011 09:38 Zarchiwizowano

17.01.2011 13:19 Administrator WWW

05.09.2018 14:18 Administrator WWW