Władze Instytutu

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.04.2010 r. o Instytutach Badawczych (Dz.U. 2010/96/618) instytuty badawcze posiadają dwa organy. Są to Dyrektor i Rada Naukowa. Szczegółowy podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy tymi organami określa Rozdział 5 wspomnianej wyżej ustawy.

Dyrektor PIAP powoływany jest przez ministra nadzorującego (obecnie Ministra Rozwoju) na czteroletnią kadencję. Dyrektor kieruje pracami Instytutu. W poszczególnych obszarach działania dyrektorowi pomagają powoływani przez niego zastępcy.

Rada Naukowa, zgodnie z artykułem 29 Ustawy o Instytutach Badawczych, jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-rozwojowej. Rada Naukowa zatwierdza plany rzeczowo-finansowe Instytutu oraz sprawozdania z działalności. Do zadań Rady Naukowej należy również opiniowanie kandydatów do zatrudnienia na stanowiska naukowo-badawcze. Poza tym Rada Naukowa może zabierać głos we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Instytutu.

prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk

Profesor nadzwyczajny (2012), doktor nauk technicznych (2000), absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1992), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania Polsko-Amerykańskich studiów w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii (na licencji Institute of the University of Texas at Austin, USA, 2010).

Od 2009 z-ca Dyrektora PIAP ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa.

Jeden z konstruktorów robotów Inspector i Expert, szef wielu projektów naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych związanych z robotyką. Autor i współautor 12 zgłoszeń patentowych i ponad 60 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015). W wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 1 sierpnia 2015 został powołany na funkcję dyrektora Instytutu.

prof. nzw. dr inż. Stanisław Kaczanowski

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w roku 1963. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1969, stanowisko docenta w roku 1973, a stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 2010.

Od 1971 roku pracownik PIAP, kolejno na stanowiskach kierownika pracowni, kierownika zespołu, sekretarza naukowego, dyrektora instytutu (w latach 1990–2005), a obecnie zastępcy dyrektora.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografi oraz kilkunastu patentów.
Od 1984 roku członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

mgr inż. Adam Andrzejuk

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1992).

Zatrudniony w PIAP od 1993 r. Od 2005 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Koncesjonowanej, kierujący działalnością Instytutu w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Od 2009 r. kierownik Ośrodka Systemów Mobilnych.

Jeden z pomysłodawców i konstruktorów pierwszego polskiego robota pirotechnicznego Inspector. Pełniąc funkcję kierownika projektu, kierownika ośrodka lub jako członek zespołu realizatorów, brał udział w opracowaniu wielu zrobotyzowanych urządzeń mobilnych, w tym nowoczesnych środków technicznych do walki z terroryzmem.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej z roku 2000. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003, zaś stopień doktora habilitowanego w roku 2009.

Od 2000 roku pracownik PIAP, kolejno na stanowiskach laboranta, asystenta, adiunkta i docenta, a od roku 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Funkcję Sekretarza Naukowego pełni od 2009 roku.

Autor lub współautor ponad 40 publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, dwóch patentów i zgłoszenia patentowego. Koordynator dwóch projektów foresightowych. Od roku 2008 pełni także funkcję zastępcy redaktora naczelnego w czasopiśmie „Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems”.

dr inż. Jacek Frontczak

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka. Doktorat uzyskał na tym samym wydziale w roku 1985.

Od początku kariery zawodowej związany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP. Od 1992 roku zastępca dyrektora PIAP odpowiedzialny za działania promocyjne oraz za techniczne i administracyjne funkcjonowanie Instytutu.

Na swoim koncie ma opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej systemów automatycznej kontroli jakości i testerów wspomagających produkcję. Współtwórca oprogramowania operatorskiego regulatorów mikroprocesorowych.

Od 1995 roku Komisarz Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

mgr inż. Kazimierz Kunicki

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1978).

Od 1979 r. pracownik Ośrodka Badawczo Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu, kolejno na stanowiskach: starszego referenta ds. technicznych, samodzielnego technologa, specjalisty technologa, specjalisty konstruktora, starszego asystenta, kierownika działu projektowo-konstrukcyjnego (1992–2000), kierownika działu handlowego (2000–2009), dyrektora (2009–2010).

Po połączeniu z PIAP, od 1 stycznia 2011 r. zastępca dyrektora ds. OBRUSN. Autor i współautor kilkunastu publikacji oraz 9 patentów.

mgr inż. Andrzej Więch

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie i Marketing (2000), absolwent dwóch studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controlingu (2003) oraz Rachunkowości (2004).

Od 1999 roku pracownik PIAP kolejno na stanowiskach księgowego, kierownika sekcji, a od grudnia 2002 r. Głównego Księgowego. Od 2015 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Kontakt

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.pl