Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej PIAP wchodzi 20 osób, w tym 10 spoza Instytutu powołanych przez Ministra Rozwoju i Finansów i 10 pracowników PIAP wyłanianych w wyborach powszechnych przez całą załogę oraz obsadzanych z mocy ustawy o Instytutach Badawczych.

W dniu 22.09.2017 roku rozpoczęła działanie Rada Naukowa PIAP IX kadencji.

Rada Naukowa PIAP działa poprzez Zebrania Plenarne, Prezydium, oraz w trzech zespołach problemowych

W skład Prezydium Rady wchodzą:

Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
Zastępca Przewodniczącego prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk
Sekretarz Rady dr inż. Maciej Cader

oraz przewodniczący Zespołów Rady
Zespołu I – prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
Zespołu II – prof. nzw. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
Zespołu III – dr inż. Rafał Więcko
Zastępca przewodniczącego Zespołu III – dr inż. Artur Edward Wieczyński 

Zakres działania:

Zespół I „Oceny kwalifikacji i dorobku naukowo-technicznego pracowników Instytutu”

  • opiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych i badawczo technicznych w Instytucie,
  • opiniowanie dorobku naukowego i zawodowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

Zespół II „Oceny prac i planów naukowo-technicznych Instytutu”

  • przygotowywanie opinii na temat sprawozdań z prac naukowo badawczych Instytutu,
  • przygotowywanie opinii na temat perspektywicznych i rocznych planów dotyczących działalności naukowo – badawczej Instytutu.

Zespół III „Do spraw organizacyjnych, ekonomicznych i pracowniczych Instytutu”

  • przygotowywanie opinii o kierunkowych planach finansowych Instytutu,
  • przygotowywanie opinii na temat sprawozdań z działalności finansowej Instytutu,
  • występowanie z inicjatywami oraz przygotowywanie opinii o wnioskach zgłoszonych w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu, inicjowaniem jego przekształceń oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach pracowniczych i innych wewnętrznych sprawach organizacyjnych Instytutu zgłoszonych do rozpatrzenia przez Dyrektora Instytutu oraz występowaniem z inicjatywami w wymienionym zakresie.

 

Kontakt

E-mail: mcader@piap.pl