Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wdrożył system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wymaganiami AQAP 2110:2016 i wymaganiami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą wyrobami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustanowił Politykę Jakości dla całego systemu.

 

Przedmiotem obrotu towarowego Instytutu są wyroby strategiczne. Niniejsza Polityka odnosi się do działań związanych z tym obrotem.

Głównym celem działalności handlowej Łukasiewicz – PIAP w tym zakresie jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu spełnienia wymagań klientów.

Wprowadzenie oraz kontynuacja i aktualizacja Wewnętrznego Systemu Kontroli pozwala osiągnąć powyższe założenie, zapewniając tym samym przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań kontroli oraz porozumień w zakresie bezpieczeństwa światowego. W działaniach objętych wymaganiami WSK przy realizacji naszych usług Dyrektor Łukasiewicz – PIAP deklaruje, że:

  • zaniecha działań w zakresie: wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usługi pośrednictwa, tranzytu, przywozu oraz pomocy technicznej, gdy będzie to sprzeczne z prawem krajowym i UE,
  • zwróci szczególną uwagę na zapobieganie transakcjom z kontrahentami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia,
  • osiąganie zysku przez Łukasiewicz – PIAP nie będzie sprzeczne z celami Polityki Wewnętrznego Systemu Kontroli,
  • pracownicy nie stosujący się do przepisów wprowadzonych w firmie, dotyczących Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz pozostali współpracujący z tym systemem będą surowo karani włącznie ze zwolnieniem z pracy,
  • Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu jest odpowiedzialny za realizację Wewnętrznego Systemu Kontroli i nadzoruje zgodność działania osób współdziałających w systemie z wymaganiami tego systemu,
  • pracownicy realizujący zadania w Wewnętrznym Systemie Kontroli będą systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić metody pracy w zakresie WSK.

W związku z powyższym Dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników realizujących zadania WSK oraz współpracujących do stosowania ustaleń wydanego oświadczenia o polityce w Wewnętrznym Systemie Kontroli.                                                

Warszawa, 28.01.2020 r.