Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli

Łukasiewicz – PIAP wdrożył System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, wymaganiami AQAP i wymaganiami WSK oraz ustanowił Politykę Jakości dla całego systemu.

 

Jednym z produktów będących przedmiotem obrotu towarowego Instytutu są produkty podwójnego zastosowania i strategiczne.

Niniejsza Polityka odnosi się do działań związanych z tym obrotem.

Głównym celem działalności handlowej Łukasiewicz – PIAP, w tym zakresie jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu spełnienia wymagań klientów.

Wprowadzenie Wewnętrznego Systemu Kontroli eksportu pozwala osiągnąć powyższe założenie, zapewniając tym samym przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań kontroli oraz porozumień w zakresie bezpieczeństwa światowego.

W działaniach objętych wymaganiami WSK przy realizacji naszych usług

Dyrektor Instytutu deklaruje że:

  • zaniecha eksportu gdy będzie on sprzeczny z prawem krajowym i UE,
  • zwróci szczególną uwagę na zapobieganie transakcjom z kontrahentami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia,
  • osiąganie zysku  przez Łukasiewicz – PIAP nie będzie sprzeczne z celami polityki kontroli eksportu,
  • pracownicy nie stosujący się do przepisów wprowadzonych w firmie  dotyczących Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz pozostali współpracujący  z tym systemem  będą surowo karani włącznie ze zwolnieniem z pracy,
  • Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu jest odpowiedzialny za realizacje Wewnętrznego Systemu Kontroli i nadzoruje zgodność działania osób  współdziałających w systemie z wymaganiami tego systemu,
  • pracownicy  realizujący zadania w Wewnętrznym Systemie Kontroli będą systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić metody pracy w zakresie WSK.

W związku z powyższym Dyrektor Łukasiewicz – PIAP  zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników  realizujących  zadania WSK oraz współpracujących do stosowania ustaleń wydanego oświadczenia o polityce w Wewnętrznym Systemie Kontroli.

Warszawa, 22 lutego 2016 r.