jamris_z_grafika

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, wydawane w języku angielskim. Ukazuje się co kwartał, nieprzerwanie od 2007 r.  

pISSN 1897-8649; eISSN: 2080-2145

Kwartalnik „Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems” publikuje artykuły naukowe z robotyki, automatyki, systemów inteligentnych i dziedzin pokrewnych. W radzie naukowej zasiadają naukowcy z 6 kontynentów. Wszystkie zgłoszone prace są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w tzw. trybie peer-review. Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach krajowych i zagranicznych, m.in. Scopus, Erih+, DOAJ, PBN, Index Copernicus i innych.

Zadania pt. 1) Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych; 2) Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji finansowane w ramach umowy 857/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Kontakt

E-mail: office@jamris.org