ZO/15/07/2019 Usługa cateringowa dla Ośrodka opieki nad dziećmi MALI WYNALAZCY dla około 25 dzieci


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               

 

Warszawa, 08.07.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 15/07/2019

Dotyczy usługi cateringowej dla Ośrodka opieki nad dziećmi

MALI WYNALAZCY, prowadzonego w Warszawie,

                       przy Al. Jerozolimskich 202 dla około 25 dzieci od 1 roku życia do 6 lat

Kod CPV 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla Ośrodka opieki nad dziećmi wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie  poniżej wymienionymi wymaganiami:

 

 1. Wyżywienie 5 razy w tygodniu (poniedziałek – piątek – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - zestaw dzienny powinien składać się z 3 urozmaiconych posiłków wraz z napojami:

ü śniadanie (zupa mleczna, kanapki, parówki, herbata itp.),

ü zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, kompot),

ü podwieczorek (galaretki, jogurty, kanapki, owoce, budyń itp.).

 1. Kaloryczność  zestawu dziennego musi wynosić średnio od 1500kcal do 2000kcal, z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci  w wieku 1 rok – 6 lat (ok. 75 % zapotrzebowania dziennego dziecka).
 2. Wymagany czas dostawy poszczególnych posiłków w okresie poniedziałek-piątek:

ü śniadanie - godzina: 7.30,

ü obiad, podwieczorek - godzina: 11.00,

 1. W proponowanej cenie Wykonawca musi uwzględnić możliwość dostarczenia posiłku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci (np. dzieci z alergiami pokarmowymi),
 2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego na dany dzień.
 3. Wykonawca będzie przechowywał próbki pokarmowe ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
  1. Posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  2. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  3. Cena musi zawierać koszt przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca przeznaczenia.
  4. Firma cateringowa powinna mieć doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w wieku 1-6 i spełniać wszelkie obowiązujące kryteria wymogów sanitarnych.
  5. Posiłki będą zamawiane o godzinie 8.00 każdego dnia, ilość będzie zależna od frekwencji dzieci.

 

 1. III.           Dodatkowe informacje i dokumenty jakie musi przedstawić Wykonawca wraz z ofertą:

a)     decyzja Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez wykonawcę wszelkich obowiązujących kryteriów wymogów sanitarnych,

b)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowane menu będzie opracowane zgodnie z  rekomendacjami WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA) w oparciu o tabele i wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka,

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części lub całości zamówienia.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02 wrzesień 2019 do 31 sierpnia 2020.

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania oraz dołączyć poniższe dokumenty i informacje:

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę

Oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie III a – b.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzp@piap.pl lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres Kancelaria PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa do dnia 18.07.2019 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl/BIP/Zamowienia-publiczne

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena  90%

       2 - Czas dostawy 10% (w godzinach, od momentu złożenia zamówienia)

           

I udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje dostawę posiłków dla dzieci w najniższej cenie oraz najkrótszym czasie oraz spełni wszystkie wymagania wykonawcy..

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków cenowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Ewa Radomska pod numerem telefonu 22 874 0274 oraz adresem email: eradomska@piap.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe 2019.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.07.2019 10:43
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta catering_07 2019.docx Oferta wraz z załącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.07.2019 10:43
application/pdf Umowacatering07 2019.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.07.2019 10:43
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.07.2019 08:34

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.07.2019 08:33 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.07.2019 10:39 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

08.07.2019 10:45 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 11:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak