Wsparcie komercjalizacji wynalazków PIAP

Nazwa Programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Okres realizacji Projektu: 01.01.2010 – 31.12.2013

Cel Projektu: Głównym celem tego projektu jest utrzymanie i wzmocnienie aktywności wynalazczej w Instytucie, zarówno w zakresie praktycznego wykorzystania opatentowanych rozwiązań w kraju i zagranicą, jak i w odniesieniu do liczby zgłoszeń patentowych. Ten cel wiąże się spójnie z unowocześnieniem procesów transferu technologii z PIAP do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków.

Zadania planowane do wykonania pokrywają swoim zasięgiem głównie zgłoszenia krajowe. Intencją  PIAP jest wprowadzenia jak najszerszej ochrony patentowej na rodzime wynalazki.

Celem szczegółowym, a zarazem dodatkowym efektem wykonania zadań projektu, jest podniesienie świadomości kadry B+R Instytutu w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej. Oczekuje się również wzrostu aktywności komercyjnej pracowników PIAP – twórców opatentowanych rozwiązań, tj. aktywnego pozyskiwania partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem wynalazków.

Zadania przewidziane w projekcie (2013 r.):

  1. Szkolenie w zakresie ochrony własności przemysłowej, ukierunkowane na kontaminację.
  2. Przygotowanie i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. wartości intelektualnych Instytutu, z ich kolportażem na targach, podczas spotkań.
  3. Wystawiennictwo/udział – na targach krajowych i zagranicznych – prezentacja dokonań wynalazczych.
  4. Spotkania (co najmniej 40) – nawiązywanie kontaktów bilateralnych i branżowych z partnerami przemysłowymi, potencjalnymi nabywcami opatentowanych utworów własności PIAP.

Ponadto w projekcie występowała refundacja kosztów poniesionych w 2010 roku:

  1. Koszty czynności rzecznika patentowego
  2. Opłaty urzędowe związane z dokonaniem zgłoszeń patentowych (UP RP)


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR