Wsparcie eksportu PIAP na rynkach euroazjatyckich

Udział w targach branżowych Eurasia Rail 2014 w Turcji miał na celu pozyskanie nowych klientów poza granicami naszego kraju, na rynkach euroazjatyckich, a także nawiązanie współpracy B2B z firmami zajmującymi się produkcją, modernizacją i naprawami pojazdów szynowych. Uczestnictwo w Eurasia Rail pozwoliło zaprezentować działalność i dokonania Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz przedstawić oferty potencjalnym klientom działającym w branży kolejowej na rynkach euroazjatyckich. Dzięki  specjalnie przygotowanym eksponatom wystawienniczym klienci mogli zapoznać się z działającymi systemami rejestracji prędkości i przebytej drogi (tachografy) dla kolei. Działania te przełożyły się na wzrost świadomości istnienia PIAP i rozwiązań firmy dla kolejnictwa.

W ramach projektu zaplanowano:

  • przygotowanie materiałów kolportażowych,
  • przygotowanie eksponatów wystawienniczych w formie modeli działających systemów,
  • przygotowanie planu zabudowy stoiska,
  • wysłanie materiałów kolportażowych i eksponatów do miejsca docelowego,
  • udział dwóch osób w czasie trwania targów.

W ramach przygotowanego stoiska zapewniona została szeroka promocja tachografów. Działania te wpisują się w strategię rozwoju eksportu PIAP, dotyczącą bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi i udziału w imprezach targowych, a także planowaną sprzedażą tachografów na rynku tureckim i ukraińskim.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. 

Termin realizacji projektu: 17.07.2012–07.04.2014

Nr umowy: POIG.06.05.02-00-688/1-00

Budżet projektu: 61 746 zł

Wartość dofinansowania: 37 650 zł