Warsztaty kształtowania i stymulowania innowacji technologicznych w polskich przedsiębiorstwach

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3.a Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Okres realizacji Projektu: 15.05.2006 – 14.08.2007

Cel Projektu: Strategicznym celem projektu było wsparcie procesów doskonalenia kompetencji technicznych pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, wobec rosnących potrzeb wynikających z nowych wyzwań i dylematów gospodarki opartej na wiedzy. Dynamika rozwoju metod wytwórczych w przemyśle wymaga ciągłej aktualizacji umiejętności praktycznych. Do tak postawionego celu i jego rozwinięć prowadzą warsztaty szkoleniowe, problemowo zorientowane na kształtowanie postaw innowacyjnych i symulowanie zdolności do sprawnego wdrażania rozwiązań innowacyjnych, produktowych i procesowych.
Przedmiotem szkoleń byli pracownicy z przedsiębiorstw beneficjenckich, użytkujących lub planujących stosowanie: robotyki, automatyzacji, wizyjnej kontroli, monitorowania, zarządzania jakością, zgodności normatywnej (ISO, EN) itp.