Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw na terenie Polski

Nazwa Programu: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO IG 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Okres realizacji Projektu: 10.01.2009 – 30.06.2012

Cel Projektu: Celem projektu jest wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki. Projekt ten ma ułatwić transfer rozwiązań technicznych z sektora nauki do produkcji, a także do zmiany sposobu myślenia i sposobu działania na bardziej innowacyjny.

Uzyskane wsparcie finansowe dla tego projektu będzie sprzyjać rozwojowi usługi proinnowacyjnej składającej się miedzy innymi z konsultacji (z zakresu innowacyjności), seminariów, audytów technologicznych oraz wyszukiwania innowacyjnych technologii dla firm produkcyjnych z całej Polski.

Realizacja opisanych powyżej poszczególnych działań ma ułatwić firmom produkcyjnym być innowacyjnym i konkurencyjnym.