Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Celem projektu „Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP” było zwiększenie efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej (3A, 4A, 5A, 5B łącznik) – siedziby PIAP, oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (CO2) poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Logotyp Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

 

Prace były dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – umowa POIiŚ.01.03.01-00-0040/16 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr umowy: POIS.1.03.01-00-0040/16-00

Okres realizacji projektu: 1.03.2016–30.11.2018

 

Planowane efekty

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Rok osiągnięcia wartości docelowej
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt.  4 2018
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 4058,4 2018
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Mg CO2/rok  257 2019
Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 4581,04 2019
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kWh/rok 1399750 2019
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 4581,04 2019

Wartość projektu wynosi 4.704.604,22 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 3.358.020,13 zł

Informujemy, że instytucja zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)