TEKLA PLUS IV edycja

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 8.2.1 Wparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji  Projektu : 01.10.2011 – 31.03.2013

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest wzrost wykorzystania potencjału naukowego, infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych województwa mazowieckiego poprzez organizację 64 staży na Mazowszu stymulujących przepływ wiedzy miedzy nauką i gospodarką regionu. W Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów zostaną zorganizowane bezpłatne staże dla 30 pracowników mazowieckich przedsiębiorstw MMSP w jednym z 3 głównych kierunków stażowych: informatyka, automatyka i robotyka oraz szybkie prototypowanie.

Strona projektu: http://staze.teklaplus.pl/