Szkolenie specjalistów B+R w zarządzaniu projektami badawczymi i rozwojowymi oraz w zakresie komercjalizacji ich wyników

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Poddziałanie 4.2.2 „Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych”.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2008 – 31.12.2009

Cel Projektu: Celem ogólnym projektu było zwiększenie jakości i liczby wdrożeń PIAP w przemyśle.

Celami szczegółowymi było podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników PIAP w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie – problemy ogólne;
  • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem;
  • promocja opracowań służąca ich komercjalizacji;
  • specjalistyczne szkolenia techniczne;
  • specjalistyczne szkolenia w zakresie oprogramowania,
  • grupy tematyczne Zarządzanie,
  • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
  • promocja opracowań służąca ich komercjalizacji.

www.efs.gov.pl