Q4SME

Quality for Small and Medium Enterprises

Jakość dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2009-1-PL-1-LEO05-05035, budżet projektu: 362.191,79 EUR

Okres realizacji: 11.2009 – 01.2012

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Jakość produktu można określić jako nieustannie ewoluujące postrzeganie jego wartości (niekoniecznie materialnej) przez użytkownika. Postrzeganie to nie jest statyczne, niezmienne, jest to raczej proces płynny, który zmienia się razem z unowocześnianiem produktu (wprowadzaniem innowacji), jak i w miarę pojawiania się alternatyw (konkurencja) będących podstawą dla dokonywania porównań.

Podstawowym celem projektu był transfer i dostosowanie innowacyjnych rezultatów poprzednich projektów (ISAR, AMI4SME) oraz połączenie ich w celu opracowania nowego rozwiązania szkoleniowego, którego wiodącym tematem jest szeroko rozumiana jakość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.

Z technicznego punktu widzenia projekt miał na celu na transfer/adaptację systemu informatycznego opracowanego w ramach projektu LdV – ISAR. Projekt zorientowany był na dostarczenie zunifikowanej treści szkoleniowej mającej zastosowanie w różnych regionach i krajach Unii Europejskiej oraz w różnych branżach produkcyjnych. Aby uzyskać zaawansowane rozwiązanie szkoleniowe rozwiązania i metodyki stosowania technik AmI (Ambient Intelligence – inteligencja otoczenia) w MŚP opracowane w ramach projektu AMI4SME zostały przeniesione do tegoż środowiska eLearningowego. Zaznaczyć należy iż wspomniany transfer miał charakter wielowymiarowy tj. materiały opracowane w trakcie realizacji projektów ISAR i AMI4SME zostały scalone w jeden, nowy, innowacyjny produkt. Zawartość kursów przygotowana przez PIAP i ATB w ramach projektu ISAR została przetransferowana do Hiszpanii. Równolegle nastąpi transfer wiedzy opracowanej przez ATB i CARSA w ramach projektu AMI4SME do Polski i Słowacji.

Strona projektu: www.q4sme.pl

Partnerzy:

  • Instytut fur Angewendte Systemtechnik Bremen GmbH – ATB, Niemcy
  • Association for Innovation and Development – ASTRA, Słowacja
  • Consultores de Automatization y Robotica, S.A. – CARSA, Hiszpania