Promocja wdrożeń i komercyjnych zastosowań opatentowanych rozwiązań produktowych i procesowych PIAP

Nazwa programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Cel Projektu: Głównym celem tego projektu jest utrzymanie i wzmocnienie aktywności wynalazczej w Instytucie, zarówno w zakresie praktycznego wykorzystania opatentowanych rozwiązań w kraju i zagranicą, jak i w odniesieniu do liczby zgłoszeń patentowych. Ten cel wiąże się spójnie z unowocześnieniem procesów transferu technologii z PIAP do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków.

Zadania planowane do wykonania pokrywają swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, zagraniczne, w tym europejskie, a także stosowanie procedur międzynarodowych. Intencją wnioskodawcy jest wprowadzenia jak najszerszej ochrony patentowej na rodzime wynalazki.

Celem szczegółowym, a zarazem dodatkowym efektem wykonania zadań wnioskowanego projektu, będzie podniesienie świadomości kadry B+R Instytutu w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej. Dotychczas bowiem pomysły oraz dojrzałe koncepcje wynalazków nie były dostatecznie promowane. Oczekuje się również wzrostu aktywności komercyjnej pracowników PIAP – twórców opatentowanych rozwiązań, tj. aktywnego pozyskiwania partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem wynalazków.

Zadania przewidziane do wykonania w ramach projektu:

  1. Szkolenie specjalistów w zakresie ochrony własności przemysłowej, ukierunkowane na  kontaminację wyobraźni twórczej i wiedzy technologicznej z problematyką prawną i ekonomiczną.
  2. Przygotowanie  i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. wartości intelektualnych  Instytutu, z ich kolportażem na targach, podczas spotkań i poprzez www projektu.
  3. Wystawiennictwo/udział – na targach krajowych i zagranicznych – prezentacja dokonań wynalazczych.
  4. Spotkania – nawiązywanie kontaktów bilateralnych i branżowych z partnerami przemysłowymi, potencjalnymi nabywcami opatentowanych utworów własności PIAP.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR