Naukowcy bliżej przemysłu

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

Okres realizacji Projektu: 01.04.2012 – 31.12.2013

Cel Projektu: Celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników naukowych w zakresie znaczenia nauk technicznych w rozwoju gospodarczym, poprzez upowszechnianie informacji o wykorzystaniu prac B+R w gospodarce, oraz metodach i formach współpracy z przemysłem przy transferze technologii.

Grupa docelowa: 160 pracowników naukowych (w tym minimum 10 % kobiet) zatrudnionych w instytutach badawczych i naukowych PAN, szkołach wyższych, głównie w obszarach automatyki, robotyki i pokrewnych.

Efekty projektu:

  • Podniesienie kwalifikacji przez pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych.
  • Rozwinięcie nawyków ciągłego zdobywania wiedzy przez poznawanie najnowszych osiągnięć naukowych, sposobów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.
  • Zmiana w podejściu do tworzonych rozwiązań już na etapie projektowania – zachęcenie do tworzenia nowych opracowań odpowiadających faktycznym potrzebom gospodarki.

Strona projektu: http://naukowcyblizejprzemyslu.piap.pl/