Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii – foresight.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2006 – 30.06.2008

Cel Projektu: Celem  projektu była identyfikacja wiodących technologii o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla regionu województwa mazowieckiego oraz opracowanie scenariuszy ich rozbudowy poprzez zastosowanie usystematyzowanej metodyki badawczej.

Istotą badań w ramach projektu było zastosowanie  ujednoliconej, usystematyzowanej metodyki w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów, obejmujących zagadnienia ściśle techniczne jak i uwzględniające w większym stopniu nauki społeczne.

Prace rozwojowe w ramach projektu koncentrowały się na:

  • opracowaniu prognoz rozwoju technologii w polu zrównoważony rozwój na obszarach: poziom życia społeczeństwa, energia, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska, zasoby naturalne i nowe materiały, wzrost gospodarczy oraz infrastruktura,
  • opracowaniu rozwiązań informatycznych wspomagających proces monitorowania i prognozowania (foresightu) priorytetowych kierunków rozwoju technologii i narzędzi do przetwarzania wyników badań  (system internetowych formularzy ankietowych do wypełniania przez ekspertów, platformy dla baz danych).