Mali Wynalazcy - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników przy Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji  równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Okres realizacji Projektu: 01.09.2010 – 31.08.2012

Cel Projektu: Głównym celem projektu było zapewnienie pracownikom PIAP równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym poprzez  udostępnienie w miejscu pracy profesjonalnej opieki nad dziećmi w wieku 1–5 lat.

Szczegółowymi celami projektu były:

  • zapewnienie pracownikom PIAP, wychowującym małe dzieci oraz pracownikom chcącym wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi,
  • stworzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi dla beneficjentów ostatecznych projektu,
  • stworzenie warunków przyjaznych życiu rodzinnemu,
  • zapewnienie równych szans kobietom i mężczyznom na polu aktywności zawodowej,
  • poprawa atrakcyjności PIAP jako pracodawcy,
  • zatrzymanie oraz przyciągnięcie młodych zdolnych naukowców.

Strona projektu: http://www.maliwynalazcy.pl/

www.efs.gov.pl