Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej (FORESIGHT ARP)

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO IG Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Wartość projektu: 1 198 500 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2008 – 30.09.2010

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Głównym celem  projektu była identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych technologii oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce.

Wskazanie priorytetowych technologii z obszaru automatyki, robotyki i systemów pomiarowych umożliwi ukierunkowanie wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, ponieważ technologie te są obecne we wszystkich procesach wytwórczych, niezależnie od branży. Natomiast wskazanie kierunków badań o znaczeniu strategicznym (powiązanych z priorytetowymi technologiami) otworzy drogę do zwiększenia roli nauki polskiej w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju, jak również podniesie konkurencyjność polskich nauk technicznych w Unii Europejskiej i na świecie.

Dodatkowym celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju wskazanych innowacyjnych technologii i kierunków badań strategicznych w zakresie automatyki, robotyki i systemów pomiarowych w Polsce. Umożliwi to zarówno właściwe sterowanie procesem kierunkowania rozwoju tych obszarów, jak również skuteczne dostosowanie się uczestników tego procesu (przedsiębiorstw i jednostek sfery badawczo-rozwojowej) do zmieniających się wymagań globalnego rynku.

Kolejnym, dodatkowym celem realizacji projektu było stworzenie bazy danych obejmującej ekspertów odgrywających wiodącą rolę w rozwoju technologii uznanych za priorytetowe i specjalizujących się w badaniach w zakresie kierunków uznanych za strategiczne.

Strona projektu: http://www.foresightarp.pl/

Partnerzy:

  • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej