Fabryka Innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, poddziałanie 4.2.2 „Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych

Okres realizacji Projektu: 1.01.2009 – 31.12.2010

Cel Projektu: Projekt miał na celu upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej wśród młodzieży akademickiej – głównie studentów i absolwentów kierunków ścisłych oraz technicznych wszystkich typów uczelni, m.in. z naciskiem na robotykę. Realizacja projektu miała ułatwić studentom wybór specjalizacji, pomóc stawiać pierwsze kroki na drodze rozwoju kwalifikacji zawodowych (m.in. poprzez udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu) oraz kariery naukowej (m.in. poprzez udział w konferencji).

Cel ten osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych, m.in.: publikacje w materiałach konferencyjnych oraz czasopismach naukowych; zdobycie przez beneficjentów wiedzy o konkretnych wdrożeniach przemysłowych i współpracy nauki z przemysłem. Intencją działań wykonawców ww. projektu było również ułatwienie uczestnikom nawiązania kontaktów z innymi uczelniami, z kołami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz potencjalnymi pracodawcami.

www.efs.gov.pl