09-01-2018

Na rzecz współpracy

Kooperacja producentów i odbiorców oraz odpowiednie programy krajowe i międzynarodowe – to często decyduje o finalnym sukcesie wdrożenia.

Posiedzenie Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (Subcommittee on Security and Defence – SEDE) w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w którym wziął udział prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, było nie tylko okazją do przedstawienia działalności instytutu i zaprezentowania jego dokonań, ale także zgłoszenia postulatów dotyczących przyszłości unijnych badań nad obronnością.

Podczas wystąpienia dyrektor PIAP przybliżył SEDE problematykę bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) oraz realizowane w ostatnich latach przez instytut międzynarodowe projekty związane z obronnością. – Jesteśmy producentem robotów mobilnych do zadań specjalnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Dostarczamy też rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i automatyki dla przemysłu, ale także innych użytkowników, np. Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

– Co roku otrzymujemy kilkadziesiąt patentów i nagród. Od 1991 r. bierzemy czynny udział we współpracy międzynarodowej – do tej pory uczestniczyliśmy w około stu projektach międzynarodowych, przy czym mniej więcej w co dziesiątym z nich byliśmy koordynatorem. Jednym z największych był finansowany w ramach 7. Programu Ramowego projekt Talos. Jego celem było stworzenie demonstracji systemu pomocnego w działaniach związanych z ochroną granic europejskich z wykorzystaniem dwóch rodzajów automatycznych pojazdów UGV służących do wyszukiwania i przechwytywania potencjalnych intruzów – opowiadał Piotr Szynkarczyk.

Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, czego efektem było wiele pytań – m.in. o rolę badań naukowych w rozwoju obronności, różnice w zakresie systemów i podejścia do obronności między różnymi krajami, a także finansowanie projektów oraz wdrożeń. – Badania, które prowadzimy jako naukowcy, to swego rodzaju misja. Powinniśmy naszą wiedzę wykorzystywać tak, aby rósł poziom bezpieczeństwa. Dlatego za każdym razem, gdy robot PIAP uczestniczy w jakiejś misji, cieszymy się, że nasza praca przełożyła się na korzyści dla ludzi – powiedział dyrektor PIAP. Podkreślił jednocześnie wagę współpracy między producentami i odbiorcami oraz między nauką i przemysłem. – Można stworzyć bardzo dobre roboty mobilne, które z punktu widzenia inżynierii będą genialne, ale z punktu widzenia użytkownika – bezużyteczne. Tworząc produkty, musimy bardzo dokładnie wiedzieć, czego wymagają użytkownicy, a także kto jest odbiorcą tych produktów. Dlatego tak istotne są dialog i ścisła współpraca między strukturami, które projektują dane rozwiązanie a tymi, które będą z niego korzystać – zaznaczył Piotr Szynkarczyk.

W trakcie debaty SEDE dyrektor PIAP zgłosił kilka postulatów. – Uważam, że powinniśmy rozważyć stworzenie międzynarodowego programu powiązanego z projektowaniem rodziny pojazdów UGV na poziomie europejskim, jak np. platforma europejskich bezzałogowych pojazdów naziemnych. Powinna powstać rodzina takich pojazdów, gdzie wszystkie spełniałyby wymagania tych samych norm, miały ten sam interfejs itp., a jednocześnie umożliwiałyby podłączenie różnych narzędzi i mogłyby ze sobą współpracować. To ma duże znaczenie w wielu przypadkach – np. gdy duży robot przenosi mniejsze do strefy zagrożonej. Kolejne moje zalecenie dotyczy wdrażania Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego. Prace wdrożeniowe powinny uwzględniać i odpowiednio równoważyć dwa aspekty – wielkość jednostek badawczych oraz obszar geograficzny. Wskazane byłoby przeprowadzenie odpowiednich analiz, które pokazałyby mocne strony poszczególnych regionów UE i umożliwiłyby określenie strategii – zarówno w skali poszczególnych krajów, jak i europejskiej – podsumował dyrektor PIAP.