Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej PIAP wchodzi dwadzieścia osób, w tym osiem spoza Instytutu powołanych przez Ministra Gospodarki i dwunastu pracowników PIAP wyłanianych w wyborach powszechnych przez całą załogę oraz obsadzanych z mocy ustawy o Instytutach Badawczych.

W dniu 22.06.2015 r. rozpoczęła działanie Rada Naukowa PIAP VIII kadencji.
Rada Naukowa PIAP działa poprzez Zebrania Plenarne, Prezydium, oraz w trzech zespołach problemowych.

W skład Prezydium Rady wchodzą:

Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski
Zastępca Przewodniczącego prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Zieliński
Sekretarz Rady dr inż. Maciej Cader

oraz przewodniczący zespołów Rady
Zespołu I – prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Zespołu II – prof. dr hab. inż. Mariusz Olszewski
Zespołu III – mgr inż. Marek Petz

Poszczególne Zespoły mają opisany poniżej zakres działania:

Zespół I „Oceny kwalifikacji i dorobku naukowo-technicznego pracowników Instytutu”

  • opiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych i badawczo technicznych w Instytucie,
  • opiniowanie dorobku naukowego i zawodowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

Zespół II „Oceny prac i planów naukowo-technicznych Instytutu”

  • przygotowywanie opinii na temat sprawozdań z prac naukowo badawczych Instytutu,
  • przygotowywanie opinii na temat perspektywicznych i rocznych planów dotyczących działalności naukowo – badawczej Instytutu.

Zespół III „Do spraw organizacyjnych, ekonomicznych i pracowniczych Instytutu”

  • przygotowywanie opinii o kierunkowych planach finansowych Instytutu,
  • przygotowywanie opinii na temat sprawozdań z działalności finansowej Instytutu,
  • występowanie z inicjatywami oraz przygotowywanie opinii o wnioskach zgłoszonych w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu, inicjowaniem jego przekształceń oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach pracowniczych i innych wewnętrznych sprawach organizacyjnych Instytutu zgłoszonych do rozpatrzenia przez Dyrektora Instytutu oraz występowaniem z inicjatywami w wymienionym zakresie.

 

Kontakt

E-mail: mcader@piap.pl