SP4CE (Erasmus+)

Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości

Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship (SP4CE)

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2014-1-PL01-KA200-003341 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską w dniu 25.11.2014.

Zawarto umowy z partnerami:
nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – PRO-MED. Sp.z o.o. w dniu 07.01.2015,
nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – ASTRA w dniu 19.01.2015,
nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – Technical University Kosice-TUKE w dniu 19.01.2015,

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2017

Budżet: 103.021,00 EUR (PIAP)

Koordynator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:
2. Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (IDEC), Greece
3. TREBAG PROPERTY-AND PROJECT MANAGEMENT LTD (TREBAG), Hungary
4. Technical University Kosice (TUK), Slovakia
5. PRO-MED. Sp.z o.o. (PRO-MED.), Poland
6. ASTRA, Slovakia

Cel projektu:

Projekt SP4CE jest odpowiedzią na cele i potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020. Wpisuje się on zwłaszcza w dwa cele strategiczne wskazane w tym dokumencie: „Poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego i podnoszenie jego atrakcyjności i adekwatności” oraz „Zwiększanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości”.

SP4CE ma na celu ustanowienie ścisłej współpracy między partnerami projektu poprzez wymianę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i opracowanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających komunikację i wspólne działania studentów, szkół i firm (organizacji biznesowych).

Narzędzia te będą opracowane jako aplikacje internetowe z dostępem poprzez interfejs WWW, zaprojektowane do użytku trzech głównych grup docelowych:
• Trenerzy (przedsiębiorstwa, przemysł)
• Doradcy (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe)
• Uczniowie (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe)

W projekcie będą wykorzystane rezultaty, doświadczenia i podejście z dwóch projektów zrealizowanych w ramach programu uczenie się przez całe życie. Z projektu OpenInn wykorzystany będzie nowy model pedagogiczny i organizacyjny dla grup i pojedynczych osób do odkrywania ich potencjału innowacyjnego z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz wzmocnienia ich poczucia własnej wartości. Z projektu HIG zostaną wykorzystane doświadczenia dotyczące wsparcia przedsiębiorczości i zwiększenia kreatywności przez dedykowane rozwiązania „Knowledge generating House” i „e-Assessment mode”.

W ramach projektu SP4CE planowane jest opracowanie pięciu produktów, ich wdrożenie oraz działania związane z kontynuacją – „Follow-up”. Rezultaty projektu będą szeroko upowszechniane – przewidziano działania nakierowane na upowszechnianie i promocję projektu i jego rezultatów m.in. przez organizację dedykowanych wydarzeń upowszechniających, publikacje w prasie i na stronach internetowych.

W skład konsorcjum projektu SP4CE wchodzi sześciu partnerów z czterech krajów UE. Koordynator projektu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Polska), będzie odpowiedzialny za koordynację i „Follow-up”. PIAP będzie także uczestniczył w tworzeniu rezultatów projektu i współpracy z przedsiębiorstwami.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

O1. Portal SP4CE: Platforma informatyczna wspierająca proces uczenia się.
O2. Koncepcja pedagogiczna wykorzystania platformy SP4CE.
O3. Przewodnik dla konsultantów.
O4. Przewodnik dla mentorów.
O5. Ogólny przewodnik „Jak używać portal SP4CE”.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+