PROTEUS Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO IG Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2007 – 31.11.2014

Cel Projektu: Celem projektu PROTEUS jest przełamanie szeregu barier technologicznych i stworzenie demonstratora systemu oferującego nową jakość działań w sytuacjach kryzysowych.
Klęski ekologiczne (chemiczne, biologiczne), katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne, powodzie i pożary to tylko niektóre z rodzajów zagrożeń, do których zwalczania będzie wykorzystywany PROTEUS.
W rezultacie zaplanowanego na lata 2009 – 2013 projektu powstanie zintegrowany system obejmujący:
– moduł wykonawczy (zestaw trzech robotów mobilnych do różnych zastosowań, bezzałogowy samolot do celów zdalnego monitorowania i platformy obserwacyjne) zdolny zidentyfikować i zwalczać zagrożenia,
– moduł dowodzenia – pozwalający na efektywną komunikację oraz prowadzenie akcji ratowniczej,
– moduł symulatora – wykorzystywany do szkolenia ratowników oraz analizy zaistniałych sytuacji kryzysowych.
Demonstrator PROTEUS stanie się podstawą do stworzenia systemu używanego w przyszłości przez wszystkie służby ratownicze.
System pozwoli na błyskawiczne rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych, co poskutkuje ograniczeniem rozmiarów kryzysu oraz zwiększeniem bezpieczeństwa poszkodowanych i ratowników, którzy znajdą się w jego zasięgu.

Strona projektu: http://www.projektproteus.pl/