Modelowe programy edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem robotów społecznych

Głównym celem projektu EDURO jest podniesienie efektywności nauczania w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkół podstawowych (klasa I).

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności nauczania w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkół podstawowych (klasa I). Do celów szczegółowych należy zbadanie wpływu wykorzystania robotów społecznych na efektywność nauczania oraz opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań. Projekt obejmuje realizację badań pilotażowych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Warszawy z udziałem wybranego robota społecznego. Rezultatem końcowym będzie opracowanie nowego, innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań przeznaczonego dla szkół podstawowych.

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  finansowanego w latach 2014–2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji: 01.01.2014-31.12.2016