Opracowanie studium wykonalności projektów Programów Strategicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w obszarze „Rodzina bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”

 

W celu określenia kierunków rozwoju lądowych platform bezzałogowych oraz ukierunkowania prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze, w MON podjęte zostały działania analityczne i koordynacyjne. Pierwszym etapem było opracowanie raportu „Stanu wiedzy i zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP na bezzałogowe platformy naziemne”. Raport powstał w wyniku badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych w 2011 w wytypowanych jednostkach wojskowych. Celem badań było poznanie poglądów i zdefiniowanie potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie wprowadzania bezzałogowych platform lądowych (BPL), zwanych również robotami oraz określenie wymagań i preferencji potencjalnych użytkowników końcowych.

Zaproponowano budowę, w ramach Programu Strategicznego, zunifikowanej rodziny bezzałogowych platform lądowych w następujących wersjach platform:

 • inżynieryjno-rozpoznawcza
 • inżynieryjno-patrolowa
 • inżynieryjno-interwencyjna
 • rozpoznawcza
 • dozorująca
 • logistyczna

Wyżej wymienione bezzałogowe platformy lądowe podzielone zostały na następujące klasy wagowe:

 • plecakowa (15kg)
 • przenośna (75kg)
 • lekka miejska (300kg)
 • lekka terenowa (300kg)
 • średnia (800kg)
 • ciężka (3000kg)

W ramach studium wykonalności Programu Strategicznego określono następujące technologie krytyczne, o znaczeniu determinującym powodzenie całego programu i osiągnięcie pożądanych przez gestora zdolności operacyjnych:

 1. Uzyskanie konstrukcji o wysokiej mobilności;
 2. Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna;
 3. Systemy transmisji danych;
 4. Teleoperacja i systemy sterowania;
 5. Rozpoznanie otoczenia;
 6. Rozszerzenie zdolności roboczych manipulatorów;
 7. Autonomia działania;
 8. Układy zasilania i napędu.