MechMate (Erasmus+)

Partnerstwo strategiczne w dziedzinie mechatroniki na rzecz innowacyjności i inteligentnego rozwoju europejskich, produkcyjnych MŚP

Strategic Partnership In The Field Of Mechatronics For Innovative And Smart Growth Of European Manufacturing SMEs (MechMate)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2016-1-PL01-KA202-026350 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.10.2018

Budżet: 65.980,53 EUR (PIAP)

Koordynator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland

Partnerzy:

 • THE RESEARCH COMMITTEE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE (TUC), Greece
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO (TUGAB), Bulgaria
 • TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT), Estonia
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY (ECQ), Bulgaria

Cel projektu:

Projekt MechMate jest bezpośrednio zorientowany na priorytet horyzontalny programu Earsmus+ „Otwarta i innowacyjna edukacja, szkolenia zawodowe i praca młodych w epoce cyfryzacji”.

Zauważalna dysproporcja wykorzystania robotyki i technologii mechatronicznych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (34%) w porównaniu z takimi krajami jak USA (42) czy Japonia (56%) wskazuje na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy w dziedzinie nowych technologii opartych na robotyce i mechatronice jako jednego z elementów zwiększania konkurencyjności MŚP.

Celem projektu jest wypracowanie treści szkoleniowych odnoszących się do w/w tematyki, będących odzwierciedleniem synergii doświadczenia konsorcjantów w zakresie działalności edukacyjnej, badawczej i innowacyjnej działalności rynkowej. Założeniem konsorcjum jest utrzymanie wysokiej jakości i aktualności treści szkoleniowych, które będą odpowiadały na aktualne zapotrzebowanie określonych grup docelowych, tj. pracownicy MŚP, studenci, trenerzy na wiedzę z dziedziny mechatroniki w ramach następujących modułów:

 • Mechanika i elementy maszyn
 • Podstawy elektryki i elektroniki
 • Sygnały, systemy i sterowanie w mechatronice
 • Systemy cyfrowe
 • Systemy wbudowane w mechatronice
 • Protokoły i interfejsy komunikacyjne
 • Sterowanie PLC
 • Pomiary i pozyskiwanie danych
 • Czujniki w mechatronice
 • Elementy wykonawcze w mechatronice

Efektem projektu MechMate będzie interaktywna e-learningowa platforma informatyczna, która będzie zaprojektowana jako interaktywne źródło wiedzy, pozwalające na wszechstronną wymianę informacji, doświadczeń i opinii pomiędzy osobami szkolącymi się, trenerami oraz ekspertami. Ważnym elementem systemu będzie też możliwość sprawdzenia i ewaluacji bieżących postępów w nauce. Dostęp do treści szkoleniowych będzie bezpłatny i na żadnym z etapów korzystania z platformy e-learningowej nie będzie wymagana rejestracja. Treści szkoleniowe będą przetłumaczone na pięć języków.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

O1. Analiza wymogów i ograniczeń w odniesieniu do wprowadzenia technologii mechatronicznych i potrzeb w zakresie szkoleń dla MŚP.

O2. Szczegółowy program szkolenia dostosowanego dla potrzeb MŚP

O3. Szczegółowa metodologia szkolenia

O4. System szkoleniowy z zestawem interaktywnych ćwiczeń

O5. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierający opis opracowanych materiałów szkoleniowych oraz platformy internetowej.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+