EUROSUR

Big Project Pilot Study

Okres realizacji: 08.11.2010 – 31.12.2013

Koordynator: GMV Aerospace And Defence

Cel projektu: Poprawa współpracy europejskiej w zakresie kontroli granic europejskich.
Organy państw członkowskich odpowiedzialne za nadzór granic (straż graniczna, straż przybrzeżna, policja, służba celna i marynarka wojenna) będą mogły w ramach mechanizmu EUROSUR wymieniać informacje operacyjne i prowadzić wzajemną współpracę, a także współpracować z agencją FRONTEX i krajami sąsiadującymi.
Wymiana informacji w ramach systemu FRONTEX odbywać się będzie za pośrednictwem „obrazów sytuacyjnych”, które można opisać jako graficzne interfejsy prezentowania danych, informacji i danych wywiadowczych. Te obrazy sytuacyjne zostaną stworzone na poziomie krajowym i europejskim i będą miały podobną strukturę, aby ułatwić wzajemną wymianę informacji. Aby poprawić możliwości w zakresie wykrywania małych statków, FRONTEX stworzy serwis służący wspólnemu stosowaniu instrumentów nadzoru, łączący m.in. zdjęcia satelitarne z informacjami pochodzącymi z systemów zgłaszania statków.
Realizacja projektu przez PIAP odbywa się w czterech fazach obejmujących:
Faza I – ustanowienie architektury wymiany informacji oraz budowa modelu wymiany informacji.
Faza II  –  zdefiniowanie, implementacja i walidacja pierwszego głównego węzła systemu EUROSUR.
Faza III – replikacja zwalidowanego węzła w sześciu krajach uczestniczących w projekcie, wdrożenie sieci komunikacji pomiędzy węzłami oraz ustanowienie interfejsu sieciowego.
Faza IV – usprawnienie i rozbudowa architektury systemu i interfejsów graficznych zgodnie ze zrewidowanymi wymaganiami użytkowników.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska